NMR metabolomikk


Fjordomics utnytter NMR spektroskopi basert metabolomikk for å undersøke stoffskifteprodukter (metabolitter) i blod. NMR spektroskopi er en instrumentell metode som er basert på samme teknikk som MR (magnetisk resonans) bildeanalyse. MR bildeanalyse er en makrometode for å påvise svulster o.l. mens NMR teknologien kan utnyttes til å kartlegge kroppsvæsker som serum og urin, samt vev og vevekstrakt på mikronivå (molekylært). Prøver som skal analyseres er plassert i et sterkt magnetfelt og kun en liten prøvemengde er nødvendig.

 

Hver analyse tar bare noen minutter, men instrumentet produserer enorme datamengder. Disse må analyseres med avanserte matematiske metoder for å kunne gi informasjon om helsetilstanden til undersøkte individer. Analysene er langt på vei automatiserte og prøvesvar er tilgjengelig like etter at analysen er utført. I første omgang skal teknologien brukes i medisinsk forskning, men på lenger sikt har teknologien potensiale for rutinemessig bruk innen forebygging, diagnose, behandlingsvalg og vurdering av resultat av behandling av sykdom. Teknologien gir medisinsk personell raskere, mer presise og langt mer informasjonsrike analyser enn det som er mulig med tradisjonelle metoder. Dette gir et objektivt og mer sammensatt bilde av eksisterende sykdom og mulighet for å fremvise et utviklingsforløp med stor grad av presisjon.

 

Helse Førde har tilgang til et nytt 600 MHz NMR-instrument som er plassert i nytt bygg på Marineholmen i Bergen og driftes av personell på Kjemisk institutt (Den norske NMR-plattformen - NNP).